Cặp Dùi Trống

NULL
NULL
NULL

Dùi trống

Dùi Vic Firth SD 12

750.000 
NULL
270.000